Vesileima

LapIO ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen jäsenistön edunvalvonta sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä. Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen IOL ry:n paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
- järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
- toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

4§ Toiminnan tukeminen
Toiminnan tukemiseksi yhdistys on oikeutettu harjoittamaan ravitsemusliike- ja majoitustoimintaa, elintarvike- ja paperikauppaa, monistamoa, perustamaan rahastoja, vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

5§ Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään kaikki Saimaan ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat ja muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

Kunnia- ja kannattajajäsenet
Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka sitoutuvat maksamaan yhdistyksen kokouksen määräämään kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa liittymisvuoden loppuun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet
Yhdistyksen jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä sekä suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu. Varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.

8§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eropäätöksen jälkeen jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua.

9§ Yhdistyksen kokous
Näissä säännöissä yhdistyksen kokouksella tarkoitetaan yhdistyksen kevät- tai syyskokousta tai yhdistyksen ylimääräistä kokousta. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistykselle varatulla ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös ja toiminnantarkastus- tai tilitarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yhdistyksen syyskokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
- valitaan hallituksen muut jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja, tarkastajan toimikausi on kalenterivuosi
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
- vahvistetaan yhdistyksen kannattajajäsenmaksu.

Yhdistyksen kokous voi valita hallitukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän varajäseniä. Varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta kaikkien varsinaisten jäsenten ollessa paikalla.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Vaali suoritetaan yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen kokouksen hyväksymän vaaliohjesäännön mukaan.

Yhdistyksen kokouksessa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä sekä yleistä kokouskäytäntöä.

10§ Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1-6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi ovat oikeutettuja kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa vastuun ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä. Hallitus saa asettaa avukseen toimihenkilöitä ja työryhmiä, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§ Nimenkirjoittajat Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja, kaksi aina yhdessä.

12§ IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet. IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta. IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta. IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

13§ Sääntöjen muuttaminen Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan 3/4 enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

14§ Yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Myös IOL ry voi tarvittaessa kutsua koolle kokouksen yhdistyksen purkamiseksi. Yhdistyksen varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 15.11.2016

Löydät meidät myös Facebookista!Löydät meidät myös Instagramista!
SAIKO

LapTOp

LaKOSTE

Lappeenrannan Insinöörit