Vesileima

Voimassaolevat säännöt
(Päiv. 10.2.2021)


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä:
● henkisten
● ammatillisten
● yhteiskunnallisten
● muiden vastaavien etujen ajaminen

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
● harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
● järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
● järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
● toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
● pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria

4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
● perustamaan rahastoja
● ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
● asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
● harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
● omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia tavaroita, kiinteistöjä ja arvopapereita
● harjoittamaan yhdistyslain 5 §:n mukaista ansiotoimintaa

5§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Lappeenrannassa sijaitsevassa ammattikorkeakoulussa insinööri- tai muuta tekniikan alan tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet. Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja oikeudet
Jäsenen tulee:
● Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
● Suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä liiton liittokokouksen päätöksen mukainen jäsenmaksu
● Kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu. Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8§ Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
● esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus
● päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta¬ ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
● Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
● Valitaan hallituksen muut jäsenet
● valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö
● vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
● vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä hallituksen ohjeistamalla tavalla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

10§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 0-6 jäsentä.

● Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
● Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.
● Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.
● Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrää.
● Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
● Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
● Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen nimenkirjoittajiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä.
● Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§ Liiton oikeudet
Liitolle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.
Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa.
Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, luovutetaan sen varat liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Löydät meidät myös Facebookista!


Löydät meidät myös Instagramista!


Jaloviinan vaikutus insinööriopiskelijaan
Insinööriliitto

Lappeenrannan Insinöörit

LAB ammattikorkeakoulu

KOE